Khai báo ưu đãi

Khai báo ưu đãi
Để bật chức năng khai báo loại ưu đãi ta làm như sau :
B1: Chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.
B2: Chọn Khai báo loại ưu đãi.(Ctrl+F8).
B3: Khung quản lý ưu đãi hiện ra, tại đây bạn có thể sử dụng các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Sửa, Xoá, Excel

Tạo mới ưu đãi

B1: Nhấn Tạo mới.
B2: Thanh tạo mới loại ưu đãi hiện ra. Tại đây bạn điển đầy đủ các thông tin cần thiết.
B3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.
Tham sốGiải thích
Mã(*)Là mã ưu đãi bạn muốn khai báo.
Tên(*)Là tên ưu đãi bạn muốn khai báo.
Ưu đãi đầu caLà khoảng thời gian cho phép đến muộn đầu ca.
Ưu đãi trước nghỉLà khoảng thời gian cho phép ra trước giờ nghỉ.
Ưu đãi sau nghỉLà khoàng thời gian cho phép vào sau gìơ nghỉ.
Ưu đãi cuối caLà khoảng thời gian cho phép về sớm cuối ca.

Sửa loại ưu đãi

Để sửa một loại ưu đãi đã đuợc tạo mới truớc đó, ta làm như sau:
B1: Chọn loại ưu đãi cần chỉnh sửa.
B2: Nhấn chức năng Sửa trên thanh tác vụ.
B3: Bảng thông tin loại ưu đãi hiện ra, tại đây bạn chỉnh sửa các thông tin cần thiết.
B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình chỉnh sửa.

Xóa loại ưu đãi

B1: Chọn loại ưu đãi cần xoá.
B2: Nhấn Xoá.B3: Bảng thông báo “Bạn có muốn xoá bản ghi hiện tại không?”.
-Nhấn để chắc chắn xoá
-Nhấn Không để trở về.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *